Aktualno¶ci

2019 | Projekt Automatyzacja produkcji zakładu przetwarzania ZSEE TKM Recykling Polska Sp. z o. o. Sp. k. realizowany w ramach Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MSP – ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjnosci produktowej i procesowej MSP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat. Celem projektu jest wprowadzenie automatyzacji w procesie obróbki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), co będzie stanowić innowację procesową na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i pozwoli na wyprodukowanie produktu o znacznie wyższych parametrach (innowacja produktowa). Cele posrednie: 1. Zwiększenie konkurencyjnosci przedsiębiorstwa. 2. Zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez zakup i montaż nowoczesnej linii do przetwarzania ZSEE. Cele posrednie zostaną zrealizowane poprzez zwiększenie sprzedaży (wprowadzenie do oferty znacząco ulepszonego produktu) oraz zwiększenie liczebnosci pracowników w celu zapewnienia płynnosci produkcji i sprzedaży w zakresie wdrożonej innowacji. Efektem projektu jest otrzymanie czystego surowca w postaci stali, aluminium, miedzi, tworzywa sztucznego. Dzięki obróbce produkt będzie czysty oraz rozdrobniony, co pozwoli na bezposrednią sprzedaż surowców do zakładów recyklingujących. Po wprowadzeniu innowacji procesowej powstały produkt będzie całkowicie oczyszczony z balastu i zanieczyszczeń (ziemia, piasek), co znacząco podniesie jego jakosć. Całkowita wartosć projektu (w zł) 1 210 935,00 Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł) 984 500,00 Kwota dofinansowania – wkład funduszy UE (w zł) 393 800,00
2019 | Projekt Usprawnienie procesu przetwarzania odpadów oraz wdrożenie recyklingu prętów z słupów energetycznych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. realizowany w ramach Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MSP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjnosci produktowej i procesowej MSP Celem głównym projektu jest wprowadzenie automatyzacji w procesie obróbki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), poprzez wymianę przestarzałego i nieefektywnego sprzętu wykorzystywanego w przedsiębiorstwie oraz zakup nie używanych dotychczas elementów procesu produkcyjnego, co przełoży się na zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu oraz wprowadzenie nowej usługi w przedsiębiorstwie (dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie). Cele posrednie: 1. Zwiększenie konkurencyjnosci przedsiębiorstwa. 2. Zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez zakup i montaż maszyn i pojazdu specjalistycznego. Cele posrednie zostaną zrealizowane poprzez zwiększenie sprzedaży (wprowadzenie nowego produktu oraz powstanie oszczędnosci w realizowanym procesie produkcyjnym: wyższe ceny za produkowane surowce w oparciu o ich prawidłową klasyfikację przy użyciu spektrometru oraz wysoką jakosć sprasowania beli tworzyw sztucznych; niższe koszty transportu) oraz zwiększenie liczebnosci pracowników w celu zapewnienia płynnosci produkcji i sprzedaży w zakresie wdrożonej innowacji. Efektem projektu będzie zwiększenie wydajnosci, sprawnosci przeładunkowej, belowania tworzyw sztucznych (prasa), co spowoduje zwiększenie możliwosci przerobu zakładu. Projekt wpłynie pozytywnie na zwiększenie udziału recyklingu zarówno w ramach firmy, jak i udziału recyklingu odpadów ogółem w kraju. Całkowita wartosć projektu (w zł) 959 400,00 Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł) 780 000,00 Kwota dofinansowania – wkład funduszy UE (w zł) 327 600,00