Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych z przemysłu
+48 794022466

Odbieramy wszelkiego rodzaju odpady przemysłowe, również odpady niebezpieczne!
Jedną z dziedzin naszej działalności jest organizowanie kompleksowej obsługi firm w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych. Mamy tu na myśli zarówno odpady poprodukcyjne jak i te powstające jako uboczny skutek Państwa działalności. Jeżeli utylizacja odpadów stanowi dla Państwa problem, chętnie w tej kwestii pomożemy.

Przykładowe rodzaje najczęściej odbieranych przez nas odpadów przemysłowych niebezpiecznych:
- zużyte czyściwo | kod odpadu 15 02 02*
- podkłady kolejowe, drewno impregnowane, słupy drewniane | kod odpadu 17 02 04* - z naszym załadunbkiem HDS i transportem
- opakowania po substancjach niebezpiecznych | kod odpadu 15 01 10*
- odzież robocza | kod odpadu 15 02 03
- odpady gumowe (poprodukcyjne, taśmociągi, sita, chodniki, itp.)
- odpady tworzyw sztucznych (tworzywa kawałkowe, odpady poprodukcyjne, itp.)
- oleje i emulsje

Odbiór odpadów niebezpieczncy, Odbieramy wszystkie odpady! Gwarantujemy własny transport, kontenery dopasowane do Państwa potrzeb, pełen profesjonalizm! Mamy w tym zakresie wszelkie pozwolenia na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych, a nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami posiadającymi systemy zarządzania środowiskiem ISO, da Państwu spokój w czasie audytu środowiskowego. Utylizacja odpadów niebezpiecznych już więcej nie musi oznaczać kłopotów. Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszym przedsiębiorstwem lub choćby sprawdzeniem czy wasz dotychczasowy kontrahent nadal ma konkurencyjną ofertę po prostu napiszcie do nas e-mail z rodzajami odpadów, krótką charakterystyką wraz z orientacyjnymi ilościami w skali miesiąca lub roku. Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe do 3 dni roboczych.

W ramach naszej oferty zapewniamy:
- kontenery na odpady zgodne z najnowszym rozporządzeniem w zakresie magazynowania odpadów,
- zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi standardami,
- terminowy odbiór odpadów,
- przejecie obowiązku dokumentowania odbioru odpadów (zobowiązujemy się do wystawiania kart przekazania odpadów, DPO i DPR),
- doradztwo w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
- pomoc w kreowaniu wizerunku Państwa firmy jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku,
- współpracę opartą na sumiennych i partnerskich relacjach.

Kontakt


Odpady niebezpieczne – odpady przemysłowe Jak sama nazwa wskazuje jest to grupa odpadów powstająca w przemyśle, co prawda nie wszystkie odpady przemysłowe są niebezpieczne ale na pewno wszystkie potrzebują zostać zagospodarowane w odpowiedzi sposób. Co to znaczy odpowiedni sposób? To po pierwsze odpowiednie, bezpieczne magazynowanie odpadów w miejscu ich powstania (posiadamy w swojej ofercie odpowiednie do tego przeznaczone pojemniki), po drugie odpowiedni transport (oznacza to dla nas oddelegowanie odpowiednio przeszkolonej osoby do transportu odpadów, która nie tylko zna się na prowadzeniu i załadunku auta ale również zna się na odpadach, nie miesza ich ze sobą- odpady w połączeniu ze sobą mogą nabrać właściwości żrących, palnych lub nawet wybuchowych, potrafi je odpowiednio sklasyfikować, przyjąć odpowiednie dokumenty bdo wraz z odpowiednio dobranymi kodami odpadów, a następnie dostarczyć i przeważyć odpady z podziałem na poszczególne kody i frakcje u nas na zakładzie utylizacji odpadów we Wrocławiu.

Odpady niebezpieczne częściowo można poddawać recyklingowi poprzez np. oczyszczenie, rafinację, itp. może je również spalić odzyskując w ten sposób energię, najgorszym sposobem zagospodarowania odpadów jest ich składowanie lub deponowanie, stabilizacja itp. W zasadzie jest to równoznaczne z przesunięciem terminu ich zagospodarowania. Same na pewno nie znikną. Wobec czego wybierając firmę zajmującą się odpadami nie powinno się kierować tylko i wyłącznie czynnikami ekonomicznymi ale również sposobem zagospodarowania odpadów. Duże organizacje doskonale sobie zdają sprawę że odpowiednie zagospodarowanie odpadów z po prostu kosztuje! Wybierając nas masz gwarancję tej jakości!!! Odbiór odpadów niebezpiecznych w kontekście analizy recyklingu materiałowego na jakość tworzyw sztucznych. Obecny standard życia w krajach rozwiniętych poza wieloma zaletami niesie ze sobą zagrożenia których nasi przodkowie nawet w najbardziej futurystycznych wizjach nie potrafili by sobie wyobrazić. Jednym z takich zagrożeń są kwestie związane ze środowiskiem naturalnym. Szczególną uwagę należy tu zwrócić na masę powstających odpadów, która w skali globalnej cały czas rośnie. Ma to związek ze wzrostem globalnej konsumpcji. Ważnym problemem jest zagospodarowanie odpadów w celu ich dalszego wykorzystania. Mam tu na myśli odzysk i recykling surowców wtórnych. Od ponad półwiecza dynamicznie rośnie udział tworzyw sztucznych w globalnej masie odpadów. Z tego względu powstaje pytanie, jaką metodę zagospodarowania tego rodzaju odpadów wybrać. Gama możliwości jest stosunkowo szeroka, do wyboru jest: odzysk, odzysk energii oraz różne formy recyklingu. Jeśli chodzi o sam odzysk, czyli powtórne wykorzystanie odpadu w całości lub jego części, sprawa jest dosyć trudna, gdyż z tworzyw sztucznych wykonuje się elementy zazwyczaj jednokrotnego użytku a ewentualne powtórne wykorzystanie jest nieopłacalne ekonomicznie. Natomiast szeroko propagowaną metodą zagospodarowania odpadów polimerowych w niektórych krajach jest odzysk energii, czyli wykorzystanie ich jako paliwa z uwagi na ich wysoką wartość opałową. Niemniej jednak z punktu widzenia kryzysu surowcowego, który ma nieuchronnie nadejść, wraz z wyczerpaniem się złóż ropy naftowej, jest to nieefektywne rozwiązanie. Zdecydowanie najlepszą metodą zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych jest recykling. Wyróżnia się dwie metody recyklingu w stosunku do polimerów syntetycznych. Jest to recykling chemiczny i mechaniczny. Istotą recyklingu chemicznego jest przetworzenie odpadu, na drodze reakcji fizycznych i chemicznych, w taki sposób aby w efekcie otrzymać czysty surowiec o pierwotnych właściwościach, jaki można bezpośrednio wykorzystać do produkcji w przemyśle. Niewątpliwą wadą tego rozwiązania jest cena instalacji przekładająca się na wysoki koszt jednostkowy produkcji oraz wysoki poziom zaawansowania technologicznego który ciężko jest pokonać bez dużego kapitału inwestycyjnego. Metodą najbardziej rozpowszechnioną na całym świecie, a jednocześnie bardzo korzystną z punktu widzenia światowej gospodarki surowcowej jest recykling mechaniczny. Daje on szerokie możliwości wykorzystania odpadów tworzyw sztucznych przy stosunkowo małych nakładach inwestycyjnych. Idea recyklingu mechanicznego polega na wykorzystaniu właściwości polimerów związanych z płynięciem w określonych zakresach temperatur. Zazwyczaj polega to na tym że odpad tworzyw sztucznych w miarę możliwości i ekonomicznej opłacalności oczyszcza się, rozdrabnia do odpowiedniej granulacji, a następnie wtryskuje lub wytłacza. Wadą tego procesu jest ograniczenie co do stopnia zanieczyszczeń surowca wtórnego oraz podatność polimeru na degradacje, przez co pogarszają się jego właściwości mechaniczne i reologiczne, a tym samym maleje jego wartość użytkowa. Bardzo ważną kwestią jest ocena wpływu krotności przetwarzania na poszczególne właściwości polimerów. Do tego niezbędne są skomplikowane badania laboratoryjne każdego tworzywa z osobna, ponieważ nawet kilku procentowa zmiana składu ma istotny wpływ na wyniki. Efekty badań stosuje się do modelowania cyklu produkcyjnego na różne sposoby. Można prowadzić produkcje na bazie surowca pochodzącego tylko i wyłącznie z recyklingu w przypadku tworzy odpornych w znacznym stopniu na czynniki termiczne, mechaniczne i warunki atmosferyczne. Można też w przypadku polimerów poddających się w znacznym stopniu wymienionym powyżej czynnikom i ulegających w ten sposób degradacji mieszać je z nowym surowcem. Przedstawiona praca ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie jak pod wpływem wielokrotnego przetwarzania zachowuje się mieszaniny polipropylenu nisko i wysoko cząsteczkowego z dodatkiem mączki drzewnej i kompatybilizatora. W celu określenia jego cech zostaną przeprowadzone pomiary związane z reologią oraz wytrzymałością otrzymanego materiału.  www.odbiorodpadowniebezpiecznych.com